درخواست تجزیه و تحلیل پیشرفته
دریافت PDF

مشاهده نتیجه آزمون

براى تحليل هرچه بهتر توضيحات زير را مطالعه كنيد:
همانطور كه مى‌دانید هدف هوش هيجانى وجود يك تعادل يكپارچه براى تصميم‌گیری است. هرچه بيشتر بتوانيم بين منطق و احساس خود تعادل داشته باشيم، تصميمات بهترى مى‌گیریم.
به همين دليل درصدهای شاخص‌های این آزمون در بهترین حالت حدودا حول 50-75 باید باشد.
هرچه فاصله از وسط بازه دورتر شود، فاكتور مورد نظر نياز به بررسى بيشتر و تحليل يك متخصص دارد.

براى درك بيشتر تحليل اين آزمون نياز به تعاريف و توضيحاتى براى هر فاكتور هست كه به طور مختصر آنها را ارائه مى‌کنیم:

١- حل مسئله(Problem Solving):
توانايى تشخيص و تعريف مشكلات و بررسى آن‌ها که در نهایت منجر به راه‌حل‌های موثر و مفید شوند.

٢- شادمانى(Happiness):
توانايى داشتن احساس خوشبختى و احساسات مثبت و شاد و مديريت آن‌ها در جهت صحیح برای تصمیم‌گیری درست.

٣- استقلال(Independence):
توانايى هدايت افكار و اعمال خود با كمترين ميزان وابستگى به عوامل متفرقه.

٤- تحمل استرس(Stress Tolerance):
توانايى مقاومت و تحمل در برابر استرسورها(اتفاقاتى كه  ايجاد استرس مى‌کنند) و هیجانات شدید بدون رهاکردن و رويارويى مثبت با استرس. مديريت استرس يكى از شاخص‌های موثر در موفقیت افراد با هوش هیجانی بالاست.

٥- خودشكوفايى(Self-Actualization):
توانايى درك ظرفيت بالقوه و انجام كارى كه مى‌توان انجام داد. افراد با اين توانايى بهتر مى‌توانند اهداف خود را تعيين كرده و به سمت آن حركت كنند. آنها پتانسيل‌های خود را بهتر شناخته و از آنها براى رسيدن به اهداف بيشتر استفاده مى‌کنند.

٦- خودآگاهى هيجانى( Emotional Self-Awareness):
توانایی آگاه بودن و فهم احساس و هيجان خود. افراد با اين توانايى در شناخت و تنظيم هيجانات خود موفق‌تر عمل می‌کنند.

٧- واقع گرايى(Reality Testing):
توانايى درك و سنجش جهت هماهنگى بين چيزى كه به طور هيجانى احساس شده با آنچه كه در واقعيت رخ داده.

٨- روابط بين فردى(Interpersonal Relationship):
توانمندى در ايجاد و حفظ روابط پايدار و اثربخش بين فردى از طريق محبت، صميميت و توجه عاطفى.

٩- خوشبينى(Optimism):
توانايى نگاه مثبت به زندگى و تقويت نگرش‌های مثبت حتى در شرايط بحران و اتفاقات منفى. افراد با اين توانايى با نگاه به نيمه‌ی پر لیوان نگرش خود را مثبت نگه می‌دارند و برای نیمه‌ی خالی برنامه‌ریزی می‌کنند.
 
١٠- احترام به خود(Self-Reliance):
توانايى آگاه بودن از ادراك و پذيرش خود. افراد با اين توانايى عزت نفس بالايى دارند و معمولا از توانايى‌های خود صحبت می‌کنند.

١١- كنترل تكانه(Impulse Control):
توانايى مقاومت در برابر يك تكانه و كنترل هيجانات خود. در واقع افراد با اين توانايى می‌توانند وسوسه‌های عکس العمل منفی نشان دادن به هیجانات را مدیریت کنند و از واکنش‌های لحظه‌ای و غیرمسئولانه دوری کنند.

١٢- انعطاف پذيرى(Flexibility):
توانايى سازگار بودن افكار و رفتار در برابر تغييرات محيطى و موقعيت‌های حساس.

١٣- مسئوليت پذيرى اجتماعى(Social Responsibility):
توانايى ابراز خود به عنوان يك عضو موثر و داراى حس همكارى در گروه.

١٤- همدلى(Empathy):
توانايى درك احساس و فهم تجربه‌ی حسی دیگران با توانایی دیدن از نگاه آن‌ها و ارزش دادن به آن‌ها.

۱۵- خودابرازی(Assertiveness):
توانایی ابراز احساسات، باورها و عقايد و همچنين دفاع از حقوق شخصى خود به صورت مسئولانه و غيرمخرب.

نمودار شما