کنترل زمان تلف شده

اغلب افراد کنترل خوبی روی زمانشان در طی روز ندارند و  روزشان را در واکنش به درخواست های دیگران می گذرانند.

آنها عملا بدون داشتن هیچ برنامه ی مشخصی روز خود را شروع می کنند و منتظر می مانند تا درخواست های دیگران، روز آنها را تعیین کند!

به اطرافتان نگاه کنید!

آیا این الگو در اطرافیانتان نمی بینید؟

چطور می توانیم عملکرد خود را در روز بهبود ببخشیم؟

چگونه کنترل زمان تلف شده را بدست بیاوریم و به کارهای مهم مان برسیم؟

برای این کار در ابتدا باید تمامی کارهایی که در روز باید انجام دهیم مثل صبحانه، ورزش، قرار ملاقات، مطالعه

، رسیدگی به شبکه های اجتماعی و….. را روی کاغذ بنویسم.

توجه داشته باشید در این لیست باید همه ی کارهای روزانه مان را بنویسیم، پروژه های اصلی که الان درگیرش هستید را لیست کنید.

افرادی که باید با آنها ارتباط برقرار کنید را لیست کنید.

قرار های ملاقاتی که قرار است داشته باشد را لیست کنید.

موارد مطالعه ی روزانه ی خود را لیست کنید.

مکان هایی که باید به آنجا بروید را لیست کنید.

صفحات مجازی ای که در آنها حضور دارید را لیست کنید.

فعالیت های فیزیکی مثل ورزش کردن و وعده های غذایی خو را لیست کنید.

هر آنچه که قرار است در روز انجام دهید را لیست کنید. از صفر تا صدش!

بعد از لیست کردن تمامی موارد، باید زمانی را برای انجام دادن آن در نظر گرفت.

در اینجا میخواهم به شما نکته ای را گوشزد کنم که تاثیر زیادی در روند روزانه ی شما خواهد داشت.

   “نگذارید موضوعات برای شما زمان تعیین کنند، شما برای موضوعات زمان تعیین کنید “

اعتماد به نفس:

ﺗﺠﺴﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت روان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، از ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ اﺳﺖ.

ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ی اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد!

ﺧﻮدﺗﺎن را در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺛﺮوت و داراﯾﯽ دارﯾﺪ.

ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای این ﭘﻮل در افکار خود دارﯾﺪ؟

ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﻮد آوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟

ﺑﻌﺪ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن، رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﺧﻮدﺗﺎن را وﻗﻒ اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟

دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺛﺮوت ﺧﻮاﻫﺪ داد ﭼﻮن درﺑﺎره اش ﻓﮑﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده اﯾﺪ. اﯾﻦ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در افکار ﻣﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.